مدت زيادي كه از آغاز دخول آلت در مهبل تا پايان انزال در نظر گرفته مي شود، در جانوران مختلف متفاوت است چنانكه اين مدت براي گربه ها و فيل 30 ثانيه، در بيشتر جوندگان 10 ثانيه و در برخي از جانوران خانواده سمور نيم ساعت و در بعضي از راسوها هشت ساعت است. در انسان پس از دخول متوسط پس از 2 دقيقه، انزال رخ مي دهد و با وقوع انزال عمل جنسي نيز به پايان مي رسد. اما اگر مردي چندبار پي در پي نزديكي كند و يا به روشي ديگر خود را به اوج لذت جنسي برساند، در نزديكي بعدي مدت بيشتري براي وقوع اوج لذت جنسي برساند، در نزديكي بعدي مدت بيشتري براي وقوع اوج لذت جنسي و انزال لازم خواهد داشت. اما بيشتر مردان سالم مي توانند تا حدود 20 دقيقه يا بيشتر عمل نزديكي را دوام دهند و البته اين كار با دشواري و تا حدي خستگي و ناراحتي همراه است. تازه نيروي دوام دادن نزديكي (يا اصطلاحا نيروي كمر – Staying Power ) در افراد مختلف يكسان نيست و برخي زودتر و بعضي ديرتر از حد معمول به اوج لذت جنسي و انزال مي رسند. البته كوتاهي و درازي بيش از حد مدت نزديكي هر دو غير عادي است و اين هر دو مي تواند انگيزه مراجعه مرد به پزشك و اقدامات بهداشتي باشد.
زن ديرتر تحريك مي شود و بطور متوسط ده دقيقه طول مي كشد تا به اوج لذت برسد بنابراين از نظر بهداشت جنسي، براي تمام خانم ها، تحريك جنسي پيش از نزديكي لازم است و اين تحريك نه تنها به صورت ملامسه ها و نوازش هاي فيزيكي بلكه همراه با اظهار علاقه از جانب شوهر و بيان كلمات عشق آفريني است كه حاكي از زيبايي زن، تعلق او به شوهر و سزاواري او براي پرستش و امثال اينهاست. و زن در برابر آن ها حساسيتي ويژه دارد و گاه زن به تحريك رواني بهتر از تحريك فيزيكي پاسخ مي دهد.
در گذشته اصلا مسائه ميل جنسي را در زن منكر مي شدند و زنان اساسا جرات نمي كردند به شوهر خود در مورد حساس بودن كليتوريس يا پستان يا جاي ديگري از بدنشان سخني بگويند و حتي نام اندام هاي آميزشي را نيز در نزد مرد به زبان نمي آوردند و آشكار است كه ابدا مهارتي در نزديكي و شيوه هاي گوناگون آن نداشتند. مردان گرچه هرچه مي خواستند مي كردند ولي آنان نيز نقاط حساس بدن زن را نمي شناختند و كاري به ارضاي ميل جنسي زن و رسانيدن او به اوج لذت جنسي نداشتند.
به گزارش مجله پزشكي دكتر سلام، عدم رضايت جنسي با تحريك پذيري، بيخوابي، بدخويي و حالت اضطرابي ويژه اي همراه مي شود و قدرت عملي فرد را نيز در روز بعد كاهش مي دهد. رسيدن به اوج لذت جنسي، براي زن رضايت جنسي كامل به همراه مي آورد ليكن زن كمتر به اوج لذت جنسي دست مي يابد و معمولا رضايت مختصري كه پيدا مي كند حاصل لذتي است كه بطور كلي از عمل نزديكي مي برد و گاه بسياري از خانم ها اصلا از وجود پديده اي به نام اوج لذت جنسي خبردار نيستند و وقتي يكبار در مورد آن سخني مي شنوند در صدد دست يافتن به آن بر مي آيند و اگر موفق شدند آنرا براي دوستانشان نيز تعريف مي كنند: كه آتش گرفتم، سوختم، آب شدم، در گرداب لذت بلعيده شدم و چنين و چنان. ولي اگر نزديكي هيج لذت و رضايتي برايش ايجاد نكند تنها اثر آن پرخون شدن اندام هاي محوطه لگني است كه احساس ناراحتي و درد در زن ايجاد مي كند و خانم هاي ايراني آنرا بيشتر با عبارت پهلويم درد مي كند يا كليه ام درد مي كند بيان مي كنند.